Obchodné podmienky

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru alebo poskytnutie služieb spočívajúcich v oprave/úprave veci prostredníctvom internetového obchodu pozicovnakolobeziek.com
 2. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy špecifikovanej v čl. 1 ods. 1 týchto obchodných podmienok. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
 3. Predmetom týchto obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy a poskytnutie  informácií v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných relevantných právnych predpisov. .
 4. Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so:
 • zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,
 • zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov

a s inými relevantnými právnymi predpismi.

 1. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na stránke internetového obchodu pozicovnakolobeziek.com a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi bez výhrad súhlasí.
 3. Zmluvné strany sa môžu ešte pred uzatvorením zmluvy dohodnúť na zmene týchto obchodných podmienok, čím je zaručená rovnosť zmluvných strán.

 

Článok II

Vymedzenie pojmov

 

 1. Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu pozicovnakolobeziek.com :

Obchodné meno:    Smartfix s.r.o.

reg.:                     Okresný súd Žilina vložka číslo:  64988/L

Sídlo:                   Družby 1695/7, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO:                     50152378

DIČ:                     2120205186

IČ DPH:

tel.:  +421 903 847 440

 1. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 2. Kupujúcim  spotrebiteľomje v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 3. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
 4. Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
 5. Kúpnou zmluvou je zmluva, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru.
 6. Zmluvou o dielo je na účely týchto obchodných podmienok zmluva, predmetom ktorej je poskytnutie služieb spočívajúcich v oprave/úprave veci.
 7. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.
 8. Kupujúcim  podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“):
 • osoba zapísaná v obchodnom registri ,
 • osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 1. Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O.BOX 5

820 07 Bratislava 27 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170

 

Článok III

Uzatvorenie zmluvy

 1. Zoznam tovaru a služieb na stránkach internetového obchodu pozicovnakolobeziek.com je katalógom bežne dodávaného tovaru a služieb, pričom predávajúci nezaručuje ich okamžitú dostupnosť. Dostupnosť tovaru a služieb bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.
 2. Tovar a služby ponúkané predávajúcim je možné objednať prostredníctvom niektorého z nasledovných prostriedkov diaľkovej komunikácie:
 • webového sídla
 • elektronickej pošty
 • telefonicky

Objednávka cez e-shop

Pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu si kupujúci  vyberie tovar/služby na základe aktuálnej ponuky a potvrdí ho kliknutím na ikonu „Kúpiť“. Po ukončení vyberania tovaru kupujúci sa dostane do zoznamu vybraného tovaru kliknutím na „Prejsť do košíka“, kde následne vyplní  osobné údaje, adresu pre doručenie, spôsob doručenia a platby. Záväzná objednávka sa odošle kliknutím na ikonu „Potvrdiť a objednať“.

Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Telefonická objednávka

Pri nákupe prostredníctvom telefonickej objednávky nahlásenej na tel. č. ( +421) 903 847 440 je potrebné uviesť presný názov tovaru, počet objednaných kusov, meno, priezvisko, presnú adresu, telefónne číslo, spôsob platby a spôsob doručenia. Podmienkou pre platnosť objednávky je uvedenie všetkých vyššie uvedených údajov.

Informácie o jednotlivých technických krokoch nevyhnutných na uzatvorenie kúpnej zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok.

 1. Objednávka uskutočnená prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku diaľkovej komunikácie je záväzná.
 2. Spotrebiteľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
 3. Bezprostredne po prijatí záväznej objednávky predávajúci potvrdí uzatvorenie zmluvy na trvalom nosiči. Doručením potvrdenia sa považuje kúpna zmluva za uzatvorenú. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.
 4. Potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom .
 5. Na základe zmluvy o dielo, predmetom ktorej je poskytnutie služieb, vykoná predávajúci opravu/úpravu elektronického zariadenia spotrebiteľa. Spotrebiteľ bez zbytočného  odkladu po uzatvorení zmluvy na diaľku, odovzdá na vlastné náklady elektronické zariadenie predávajúcemu, a to buď osobne alebo  zaslaním na adresu predajne predávajúceho. Lehota na plnenie povinnosti predávajúceho spočívajúce v oprave/úprave veci začína plynúť až okamihom odovzdania elektronického zariadenie, ktoré má byť predmetom opravy/úpravy.
 6. Potvrdením o uzatvorení zmluvy o dielo je sprievodný list k servisu elektronického zariadenia.
 7. Kupujúci má právo záväznú objednávku zrušiť (stornovať) bez udania dôvodu do 24 hodín od jej zaslania. Stornovať objednávku je možné prostredníctvom mailu alebo telefonicky. Zrušenie objednávky potvrdí predávajúci telefonicky alebo mailom bez zbytočného odkladu.
 8. Zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim  je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov za účelom jej úspešného splnenia a plnenia si povinnosti predávajúceho vyplývajúce mu z osobitných právnych predpisov.  Kúpna zmluva nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

 

Článok IV

Práva a povinnosti zmluvných strán

 

 1. Predmetom kúpnej zmluvy/zmluvy o dielo sú práva a povinnosti zmluvných strán.
 2. Predávajúci je povinný najmä:
 • poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľapri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a iných relevantných právnych predpisov,
 • dodať spotrebiteľovi objednaný tovar do miesta určenia riadne a včas,
 • poskytnúť spotrebiteľovi objednané služby riadne a včas,
 • zabaliť tovar na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu,
 • dodať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na riadne prevzatie a užívanie tovaru v súlade s relevantnými právnymi predpismi.
 1. Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas.
 2. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak nie je schopný dodať kupujúcemu tovar/poskytnúť kupujúcemu služby riadne a včas, najmä z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom, a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti, mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
  1. Kupujúci je povinný:
 • včas prevziať tovar v mieste určenia,
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu za tovar alebo služby v lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli, že náklady na doručenie tovaru znáša predávajúci,
 • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
 1. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich mu z kúpnej zmluvy zodpovedá v zmysle § 420 Obč. zák. za škodu, ktorá týmto porušením predávajúcemu vznikla.
  1. Kupujúci má právo na dodanie tovaru predávajúcim riadne a včas.
 2. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti so zmluvou, ktorej prílohou sú tieto obchodné podmienky, budú riešené výlučne podľa platných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky.

 

Článok V

Cena tovaru alebo služby

 

 1. Ceny jednotlivých produktov a služieb sú na stránkach internetového obchodu aktuálne a platné. Uvádzané sú vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) v zákonnej výške a všetkých ostatných daní.
 2. Konečná cena je sumárna cena uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky. Konečná cena je uvádzaná vrátane DPH, ostatných daní a poplatkov (napr. poštovné a balné), ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru. Túto cenu možno meniť iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.
 3. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny tovaru, po celý čas zverejnenia na tovaru na webovom sídle.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť cenu tovaru alebo služieb, v prípade zjavnej chyby v písaní, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O zmene ceny predávajúci bez zbytočného odkladu kupujúceho upovedomí s tým, že objednávku buď potvrdí alebo ju zruší.
 5. Dokladom o predaji/poskytnutí služieb vrátane ceny tovaru/služieb je faktúra, ktorá je priložená k zásielke, pričom zároveň slúži ako dodací a záručný list. Pri osobnom odbere v predajni je dokladom o predaji účet  z registračnej pokladnice.

 

Článok VI

Poštovné a balné

 

 1. Spotrebiteľ si môže zvoliť jeden z nasledovných spôsobov dodania tovaru/vrátenia elektronického zariadenia, ktoré bolo predmetom opravy/úpravy:

1)    Dodanie tovaru poštou:

 1. Trieda, doporučene, 1 – 3 pracovné dni

na dobierku – 3 eur

2)    Dodanie našim šoférom v Bratislave:

Doručovanie zabezpečujeme prostredníctvom nášho pojazdného servisného technika. Tovar je doručený do 6 hodín za cenu 10€. V prípade objednávky nad 50€ je doručenie zdarma.

3)    Osobný odber

Osobný odber tovaru je možný po telefonickej dohode na danom mieste.  Naša adresa odberného miesta je Mánesovo námesite 2, Bratislava 851 01. Pri osobnom odbere je vhodné dopredu zavolať a dohodnúť si termín.V tomto prípade sa poštovné neúčtuje.

 1. Predávajúci si balné neúčtuje.
 2. V prípade, že objednávka nemôže byť úplne vybavená z titulu napríklad výpadku niektorého z objednaných tovarov, kupujúci zaplatí poštovné podľa čiastky uvedenej v objednávke. Dodatočne sa tovar nezasiela a objednávka sa považuje za vybavenú.

 

Článok VII

Platobné podmienky

 

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve/zmluve o dielo vrátane nákladov na doručenie tovaru.
 2. Predávajúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve/zmluve o dielo v lehote splatnosti, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 3. Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

V hotovosti

Pri osobnom prevzatí tovaru v predajni predávajúceho je možné zaplatiť kúpnu cenu v hotovosti.

Na dobierku poštou

Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí na pošte. Pri tomto spôsobe platby účtujeme k cene objednávky poštovné, ktoré je zarátané v cene objednávky.

Na dobierku kuriérom

Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí od kuriéra spoločnosti GLS.  Pri tomto spôsobe platby účtujeme k cene objednávky poštovné, ktoré je zarátané v cene celkovej objednávky.

Platba vopred bankovým prevodom

Na základe údajov o platbe uhradí kupujúci kúpnu cenu vopred bankovým prevodom na účet predávajúceho vedený  vo FIO BANKE  na  Bankové spojenie Slovenská republika : IBAN: SK7283300000002000940405, BIC: FIOZSKBAXXX v prípade že ide o Českú republiku : čú 2000940405/2010. Platbu je potrebné zrealizovať do 7 dní odo dňa potvrdenia objednávky, inak sa objednávka považuje za neplatnú.

Paypal

Platba protredníctvom vášho paypal konta vytvoreného na www.paypal.com.

 

 

Článok VIII

Dodacie podmienky

 

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar alebo poskytnúť služby v lehote do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky. Pokiaľ nie je možné tovar dodať v uvedenej lehote, dohodnú sa zmluvné strany na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie.
 2. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo možno najkratšej dobe po prijatí a potvrdení objednávky, zvyčajne do 3 pracovných dní. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo  výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný predávajúcim.
 3. Predávajúci poskytne kupujúcemu služby v čo možno najkratšej dobe po prevzatí elektronického zariadenia, zvyčajne do 3 pracovných dní. Doba poskytnutia služby môže by v závislosti od druhu poškodenia vo výnimočných prípadoch dlhšia.
 4. Náklady na dodanie tovaru/vrátenie elektronického zariadenia, ktorý bol predmetom opravy/úpravy, závisia od zvoleného spôsobu dodania, pričom presná kalkulácia nákladov na dodanie sa zobrazí v objednávke pri voľbe spôsobu dodania.
 5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke, osobne alebo zabezpečiť, by tovar prevzala ním splnomocnená osoba.
 6. Od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú škodu dopravca. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby kupujúci alebo ním poverená osoba pri preberaní tovaru skontrolovala, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia, dodania neúplnej zásielky alebo poškodenia tovaru je potrebné odmietnuť prevzatie tovaru a spísať s dopravcom záznam alebo prevziať tovar a priamo na mieste spísať s dopravcom (slovenskou poštou, kuriérom) záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy.
 7. V prípade, že kupujúci zistí poškodenie tovaru alebo inú vadu až po jeho prevzatí, je potrebné túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné bez zbytočného odkladu oznámiť mailom.V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu alebo tovaru, predávajúci nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 8. Pri prevzatí tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná podpísať dodací list.

 

Vrátenie tovaru

 
MOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY
 
 
Odstúpiť od zmluvy môžete:
 
1. bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia tovaru v prípade zásielkového predaja, alebo 2. v prípade, že Vám bol doručený nefunkčný, vadný produkt.
 
 
Ak ste obdržali zásielku a zistíte, že tovar, ktorý ste si objednali nieje kompatibilný alebo funkčný máte možnosť ho vymeniť alebo vrátiť bez udania dôvodu. Odstúpiť od zmluvy môžete do 14 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia tovaru.
 
 
 
Pri odstúpení v tomto prípade odporúčame postupovať nasledovne:
 
pre vrátenie tovaru a peňazí: do balíka vložte kópiu faktúry a sprievodný list s textom: „Odstupujem od zmluvy a požadujem vrátenie peňazí.“ Na sprievodný list uveďte Vašu adresu, telefón, e-mail a spôsob, akým chcete vrátiť peniaze (prevodom na Váš účet) a číslo Vášho účtu. Pri vrátení tovaru Vám bude vrátená cena zakúpeného tovaru vrátane poštovného za odoslanie balíku na Vašu adresu.
 
 
 
pre výmenu tovaru: do balíka vložte kópiu faktúry a sprievodný list s textom: „Požadujem výmenu tovaru za …..“. Vrátený produkt môžete vymeniť za akýkoľvek tovar z našej ponuky. Ak bude cena vybraného tovaru vyššia, zostávajúcu časť doplatíte pri prevzatí zásielky. Ak bude cena nižšia ako produkt, ktorý posielate na výmenu, rozdiel v peniazoch Vám vrátime. Prvú výmenu vykonáme zadarmo; to znamená, že zaplatíte len poštovné k nám, poštovné k Vám neplatíte.
 
Zásielku pošlite Slovenskou poštou alebo kurierom na adresu:
Smartfix s.r.o.
Družby 7
031 01 Liptovský Mikuláš
 
Zľava!
15.00 11.00
Zľava!
4.00 3.50
Zľava!
4.00 1.99
Zľava!
4.00 2.00
Zľava!

Diely Xiaomi

Zadný blatník biely

11.00 10.50
Zľava!

Diely Xiaomi

Taška na kolobežku

19.90 17.00
Zľava!
15.00 12.00

Kategórie

Blog